Hususi (Yeşil) Pasaport Nedir ?

Yeşil pasaport kimler alabilir ? yeşil pasaport için gerekli evraklar nelerdir ?

Hususi pasaport ; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince yeşil pasaport verilir. Yeşil pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

Yeşil Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Başvuru hakkında bigilerimizi sizinle paylaşmaya çalışacağız, yalnız belirtmek isteriz ki kanuni değişiklikler vs gibi konular olabildiğinde dolayı bu bilgileri e-devlet üzerinden yada resmi kaynaklarda kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Belgeler

 • T.C nüfus cüzdanı aslı
 • Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfüs cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
 • 2 adet Biyometrik Resim – Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere) – 50mm X 60mm ebatlarında – Fonu Beyaz – Biyometrik özelliklere sahip – 2 adet

Hususi Pasaport ile ilgili özel durumlar

Hak sahibinin vefatı durumunda;Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla yeşil pasaport verilir. (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının Dul ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir)

Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı, belgeyi almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine  verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir.

Hak Sahibinin Çocukları ile İlgili Detaylar;

 • Yeşil pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)
 • Ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına  pasaport verilebilir.

Başka Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?

Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da alma hakkı bulunmamaktadır.

 • Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde bu pasaport verilebilecektir..
 • Emekliler için; Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur.
 • Eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu için vekaletname vermelidir. •Reşit olmayan çocuğu için aynıca her iki ebeveynden muvafakatname ve müracaata gelmeyen ebeveynden vekaletname istenmektedir.
 • Hususi pasaport  harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.
 • Başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.

Matbu talep formu veya mühürlü belge aslı

 • Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu
 • Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan, kadro derecesi ve öğrenim durumunu içerir, kurumlarından alacakları mühürlü belge. Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için belge almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur; Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir.
 • Emekli olanların eş ve çocukları müracaatta bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname ve muvafakatname vermesi gerekmektedir.

Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır

Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı(Adına Pasaport Müracaatı Yapılacak Birey Adına Yatırılmalıdır).

 • Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
 • Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
 • Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
 • Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı gereklidir

Yeşil Pasaport müracaatlarının Şahsen yapılması gerekmektedir
5682 sayılı Kanununa göre, pasaport başvurularının şahsen yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Not : 0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır